Overzicht fiscaal nieuws

Een greep uit het laatste fiscale nieuws van Fiscaal up to Date.

Blogartikelen 1-10 van totaal aantal 5381:
Mobiel zonnepark voor Wet WOZ geen roerende zaak

BV X ging in beroep tegen de WOZ-beschikking en aanslagen OZB en rioolheffing voor haar zonnepark op een perceel grond dat was omgeven door een hekwerk. Het zonnepark bestond uit betonnen voeten die een stalen constructie droegen waarop zonnepanelen lagen. Daaronder lagen bedradingen die boven de grond naar een transformatorhuisje liepen. Vlak voor het transformatorhuisje […]

Aanslag door de kelder gegaan: uitbetaalde heffingskortingen navorderbaar

In haar aangifte IB 2015 gaf mevrouw X een belastbaar inkomen uit werk en woning aan van € 4.847. Zij verzocht niet om uitbetaling van heffingskorting. Bij de aangifte was vermeld dat haar fiscaal partner Y in het buitenland werkte en buitenlands inkomen had genoten van € 124.304. De aanslag van mevrouw X werd conform […]

Tweede Kamer wil allesomvattende wettelijke regeling rechtspositie ZZP’ers

De Tweede Kamer heeft tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen 2021 een motie van het Kamerlid Eerdmans (JA21) aangenomen waarin wordt geconstateerd dat (1) Nederland meer dan 1 mln ZZP’ers telt en dat hun belang voor de economie groot is, (2) opeenvolgende regelingen lapwerk zijn die voor onduidelijkheid en onzekerheid zorgen bij alle betrokken partijen, (3) […]

Onbetaald verlof ten onrechte niet in polisadministratie: ziekengeld te laag

X werkte van 4 december 2018 tot en met 2 juni 2019 bij Y via een detacheringsovereenkomst met uitzendbureau A. Per 3 juni 2019 werd de samenwerkingsovereenkomst tussen Y en A beëindigd. Daarna zette X zijn werkzaamheden bij Y voort via een detacheringsovereenkomst met uitzendbureau B. Op 5 september 2019 werd X ziek en per […]

Mededelingsplicht artikel 10a AWR niet bruikbaar als bewijs voor beboetbaar of strafbaar feit

In haar aangifte BTW over het tweede kwartaal 2011 bracht BV X € 209.910 te veel BTW als voorbelasting in aftrek. Bij het opmaken van de jaarstukken 2011 werd de op aangifte teruggevraagde BTW als schuld opgenomen op de balans per 31 december 2011. Een suppletieaangifte BTW werd nooit ingediend. Naar aanleiding van een controle […]

Vliegende start nieuw kabinet met box 3-heffing naar werkelijk rendement?

Staatssecretaris Vijlbrief heeft op Kamervragen over een artikel over fouten in het belastingstelsel geantwoord dat hij het er in algemene zin mee eens is dat er knelpunten kunnen optreden in het huidige belastingstelsel. Dit is vaak een uitvloeisel van afwegingen die tussen verschillende doelstellingen van het belastingstelsel moeten worden gemaakt. De verschillende doelstellingen liggen niet […]

Wrakingsverzoek ongefundeerde scheldkanonnade: misbruik procesrecht

X vroeg om wraking van mr. B Walderveen, rechter van de belastingkamer van Rechtbank Noord-Holland. Zijn gemachtigde stelde dat de rechter in de aan de orde zijnde hoofdzaken de Unierechtelijke bepalingen moest waarborgen en motiveerde dit als volgt: “Ik wraak bij deze [de rechter], die man is echt een hele vieze clown, moraalridder annex fatsoensrakker, […]

Mededeling in opmerkingenveld bancaire overschrijving geen bezwaarschrift

Bij de betaling van vier legesnota’s vermeldde X in drie gevallen in het opmerkingenveld dat hij bezwaar maakte. Daarnaast maakt hij bezwaar per brief. De gemeente verklaarde twee bezwaren niet-ontvankelijk vanwege overschrijding van de bezwaartermijn, één bezwaar ongegrond en verminderde één legesnota gedeeltelijk. X ging in beroep en stelde in zijn beroepschrift dat hij tegen […]

Goedkeuring BTW-aftrek spijzen en dranken in Besluit aftrek omzetbelasting

De staatssecretaris heeft het besluit aftrek van omzetbelasting van 24 november 2020 gewijzigd. In onderdeel 3.5 wordt een goedkeuring opgenomen ter voorkoming van een cumulatieve aftrekuitsluiting voor het verstrekken van spijzen en dranken voor gebruik ter plaatse binnen het kader van het hotel-, café-, restaurant-, pension- en aanverwant bedrijf aan personen die daar slechts voor […]

Lijfrentepremieaftrek nagevorderd na overdracht onderneming aan derde

X exploiteerde met mevrouw Y een onderneming in een maatschap en was ook directeur en enig aandeelhouder van BV A. Zijn maatschapsaandeel rekende hij tot het vermogen van zijn eenmanszaak. In 2013 verkocht X zijn maatschapsaandeel voor € 520.000 aan BV B. Daarvan werd € 400.000 voldaan bij de overname en € 120.000 werd schuldig gebleven in de […]

meer resultaten:
1