Fiscaal nieuws van de dag

De volledige berichten zijn te lezen via de dagelijkse e-mailservice Viditax. Viditax is onderdeel van het abonnement Fiscaal up to Date Premium.

Overzicht Viditax 25-05-2022

Voor zomer nog scenario's mogelijke compensatie niet-bezwaarmakers box 3
Staatssecretaris Van Rij heeft tijdens het mondelinge vragenuur in de Tweede Kamer van dinsdag 24 mei 2022 vragen beantwoord over de gevolgen van het arrest van de Hoge Raad van 20 mei 2022. De Hoge Raad besliste in dat arrest dat geen rechtsherstel hoeft te worden geboden aan degene die...
Kindtarief en -vrijstelling voor erfenis biologische vader
De in 1996 geboren X die bij zijn moeder en haar echtgenoot B woonde, was in oktober 2001 door B erkend als kind. In 2017 overleed de biologische vader (A) van X. X was bij testament benoemd tot één van de erfgenamen en verkreeg € 503.932. In de aangifte erfbelasting...
BTW-nultarief zonnepanelen alleen voor panelen op of bij woningen
De staatssecretaris heeft op vragen van de Tweede Kamerleden Boulakjar en De Jong (beiden D66) over BTW op zonnepanelen geantwoord dat het op grond van de BTW-Richtlijn 2006 niet mogelijk is om de installatie van zonnepanelen op alle soorten gebouwen toe te staan. Het consultatievoorstel is zo vormgegeven dat het...
Bij beroep informatiebeschikking geen recht op alle stukken van inspecteur
BV X kocht in 2013 van BV I en J GmbH de aandelen in BV A. BV A bezat een hotelpand met een geschatte waarde van € 75 mln dat werd geëxploiteerd door haar deelneming BV B. Voor de verkrijging was geen aangifte overdrachtsbelasting (ODB) gedaan. BV X had bij...
Correctiebeleid niet van toepassing vanwege repeterende onjuistheden
X genoot een WAO-uitkering en claimde in zijn aangiften IB over 2014 tot en met 2017 aftrek van zorgkosten. De inspecteur legde (voorlopige) aanslagen op conform de aangiften, maar corrigeerde na een onderzoek naar het aangiftegedrag van de gemachtigde van X alsnog de aftrek waarbij hij alleen aftrek toestond van...
Eenmanszaken hadden ruim 10 jaar geen omzet: geen BTW-ondernemerschap
X stond sinds 2007 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met een eenmanszaak waarin hij adviseerde in de kleinhandel in fietsen en fietsonderdelen en met een eenmanszaak waarin hij onder meer adviseerde in edelsmederij. Hij vermeldde in zijn aangiften BTW voor 2016-2019 alleen in 2019 € 190 omzet, maar bracht...
Voortgang wetsvoorstel Aanvullende fiscale koopkrachtmaatregelen 2022
Staatssecretaris Van Rij heeft de nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel Aanvullende fiscale koopkrachtmaatregelen 2022 naar de Tweede Kamer gestuurd. Wij ontlenen hieraan het volgende: Het kabinet heeft geen mogelijkheid om energiebedrijven voor te schrijven dat de BTW-verlaging terug moet komen in consumentenprijzen. De energiebedrijven hebben aangeven...
Voor zomer 2022 tweede deelbesluit op Woo-verzoek memo Palmen
De staatssecretaris Toeslagen en Douane heeft in reactie op een verzoek van de vaste Kamercommissie voor Financiën om eventuele nieuwe stukken over het memo van de vaktechnisch coördinator Toeslagen uit 2017 (memo-Palmen) aan de Tweede Kamer te sturen, laten weten bereid te zijn stukken openbaar te maken. Na de periode...
Documenten project stalling immateriële activa in taxhavens deels openbaar
De staatssecretaris heeft in reactie op een WOB-verzoek over het project Stalling immateriële activa in taxhavens (Stiath) een aantal documenten (gedeeltelijk) openbaar gemaakt. De bewindspersoon merkt daarbij op dat het Stiath een samenwerkingsproject is van de coördinatiegroepen Taxhavens en Concernfinanciering (CTC), Constructiebestrijding (CCB) en Verrekenprijzen (CGVP). De op de Stiath...
Wijzigingsprotocol bij verdrag met Chili naar Staten-Generaal
De minister van Buitenlandse Zaken heeft het wijzigingsprotocol bij het belastingverdrag met Chili met een toelichtende nota ter stilzwijgende goedkeuring aangeboden aan de Staten-Generaal. ...
Verkorte Aangifte IB vanaf 1 juni 2022 beschikbaar
De Belastingdienst biedt een beperkte groep burgers vanaf 1 juni 2022 het product Verkorte Aangifte (VKA) aan. De VKA is een relatief eenvoudige aangifte IB. Voor deze burgers is uit de aangiften van voorgaande jaren gebleken dat er geen omstandigheden zijn die om een reguliere online aangifte vragen. De VKA...