Fiscaal nieuws van de dag

De volledige berichten zijn te lezen via de dagelijkse e-mailservice Viditax. Viditax is onderdeel van het abonnement Fiscaal up to Date Premium.

Overzicht Viditax 22-03-2019

EU-rechtelijk verdedigingsbeginsel verplicht niet tot hoorgesprek
X voldeed BPM voor het registreren in het Nederlandse kentekenregister van een personenauto Mercedes-Benz CLS-klasse 55AMG. Hij deed dat op basis van de koerslijst X-Ray. Omdat zijn type auto daarin niet was vermeld, koos hij voor de beste gelijkende versie in rangorde naar beneden toe. De inspecteur accepteerde dat niet...
Voetbalclub geen recht op BTW-aftrek voor catering bij business seats
Betaald voetbalorganisatie X bood tegen vergoeding business seats aan waar wedstrijden konden worden bijgewoond en gebruik kon worden gemaakt van catering. De vergoeding voor het gebruik van een business seat was één vaste prijs inclusief catering, waarover X 6% BTW factureerde. De catering werd door een derde partij verzorgd, die...
Tegenbewijsregeling schuldparallellie Credit Suisse niet te streng uitgelegd
De Credit Suisse-bank had deelnemingen en vestigingen in tal van landen, waaronder vaste inrichting C in het Verenigd Koninkrijk. C was voor Credit Suisse één van de belangrijkste entiteiten voor het aantrekken van vreemd vermogen. Ook in Nederland was Credit Suisse actief, onder meer via groepsfinancieringsmaatschappij BV E. In de...
Bouwleges met € 372.000 verlaagd door onjuiste bekendmaking NEN-norm
Bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het vernieuwen van een sluis gaf X een bouwsom op van € 13.378.459. De gemeente raamde de bouwkosten met toepassing van de NEN-norm 2631 echter op € 23.701.581 en legde op basis daarvan een legesaanslag omgevingsvergunning op van € 372.681. X ging in...
Geen leges voor aanvraag wijziging postzegelbestemmingsplan
X verzocht de gemeente Nijmegen om het uit 1979 daterende bestemmingsplan voor het perceel waarop haar woning was gebouwd, te wijzigen van "agrarisch bouwperceel" naar "woondoeleinden", omdat de woning al vanaf 1995 werd gebruikt voor burgerwoondoeleinden. De gemeente stuurde X een legesnota van € 15.866,21. X stelde dat geen leges...
Kantinemaaltijden accountants- en belastingadvieskantoor onder WKR
Accountants- en belastingadvieskantoor BV X beschikte over een bedrijfskantine waarvan de werknemers van BV X tijdens de lunch gebruik konden maken. Zij konden daar tegen betaling brood, beleg, melk, soep, belegde broodjes en fruit kopen. De medewerkers betaalden daarvoor ten minste de inkooprijs. BV X maakte in 2015 gebruik van...
Onderzoekscommissie kwaliteit rechtspraak adviseert rappe modernisering
Een stagnerende modernisering, een tekort aan professionele medewerkers en financiële schaarste bedreigen de rechtspraak in Nederland. Dat constateert de Commissie Visitatie Gerechten, die de kwaliteitszorg van de rechtspraak in 2019 heeft onderzocht in opdracht van de Raad voor de rechtspraak. Het achterblijven van digitalisering van de interne processen (mede door...
BTW op bouwkosten woning door zonnepanelen voor 21,5% aftrekbaar
Ondernemer X verleende adviesdiensten op het gebied van aerospace en defensie. Hij had een (mantelzorg)woning gebouwd met een oppervlakte van 72 m² die hij in 2016 in gebruik nam. De BTW op de bouwkosten van de woning bedroeg € 14.636. Op het dak van de woning had X (niet-geïntegreerde) zonnepanelen...
Aandeel in reservefonds VvE verhoogde WOZ-waarde appartement niet
X ging in bezwaar en beroep tegen de WOZ-waarde 2016 van zijn appartement die was vastgesteld op € 546.000. X ging in hoger beroep en stelde dat de WOZ-waarde hoger moest zijn omdat de gemeente ten onrechte geen rekening had gehouden met het aandeel van X in de reserve van...
Referentiepanden met geringe VvE-reservefondsen goed vergelijkbaar voor WOZ
X ging in beroep tegen de WOZ-waarde 2018 van € 202.000 voor zijn appartement. Volgens X waren de door de gemeente gebruikte referentieobjecten niet goed vergelijkbaar en was er onvoldoende rekening gehouden met relevante marktcijfers. De WOZ-waarde kon daarom volgens X niet hoger zijn dan € 183.000. Rechtbank Den Haag...
BPM-naheffing voor onbeschadigde auto met 1 km op de teller intact
BV X deed in juli 2013 aangifte BPM voor de registratie van een gebruikte auto uit België met een datum eerste toelating van 30 oktober 2012. De inspecteur legde een naheffingsaanslag BPM op, omdat het volgens hem om een nieuwe auto ging. De auto had een kilometerstand van 1 en...
Onderzoek naar Brexit-gevolgen voor belastingontwijking en -ontduiking
De staatssecretaris heeft een reactie gegeven op de vragen over zijn brief van 31 januari 2019 over de voorbereiding door de Belastingdienst op een terugtrekking van het VK uit de EU zonder akkoord (harde Brexit). Volgens de staatssecretaris zijn bedrijven inmiddels gericht en massaal via verschillende kanalen geïnformeerd. De Brexit-campagne...
Onjuiste toedeling in apart ingediende aangiften niet de schuld van fiscus
X en haar partner Y dienden hun aangiften IB 2015 afzonderlijk in en maakten ieder gebruik van de software van de Belastingdienst. In hun op 5 en 6 maart 2016 ingediende aangiften rekenden zij beiden 100% van het (negatieve) voordeel uit eigen woning aan zichzelf toe en het voordeel uit...
Navorderingsaanslagen na pogingen strafvervolging snel genoeg opgelegd
Nadat X in 2001 was geïdentificeerd als rekeninghouder van de KB Lux legde de inspecteur in november 2003 (navorderings)aanslagen IB over 1991 tot en met 2005 en 2008 en VB over 1992 tot en met 2000, met vergrijpboeten van 80%. Anders dan Rechtbank Zeeland-West-Brabant, besliste Hof Den Bosch dat voor...
Gemeente hoefde geen stukken te verstrekken over ander belastingjaar
X ging in bezwaar tegen een legesaanslag voor de aanvraag van een omgevingsvergunning voor een dakkapel en vroeg de gemeente om alle informatie over de kostprijsberekening van de leges voor 2014. De gemeente verstrekte informatie. Na een hoorzitting met de gemeente verzocht X om openbaarmaking van informatie over de kostprijsberekening...
Privéritten naar golfclub meer dan 500 km: bijtelling auto intact
X was directeur en enig aandeelhouder van BV Y. Hij maakte gebruik van een door BV Y ter beschikking gestelde auto, waarvoor hij een Verklaring geen privégebruik auto bezat. De inspecteur vroeg X om zijn rittenadministratie over 2011 in verband met een controle. Daaruit bleek dat X in dat jaar...
Forfaitair rendement in NiNbi-beschikking gehandhaafd
De Nederlandse X woonde in 2013 in België. In januari 2016 werd, conform de Opgaaf wereldinkomen die zij had ingevuld de NiNbi-beschikking vastgesteld. Daarbij werd het niet in Nederland belastbaar inkomen vastgesteld op € 56.882, dat onder meer bestond uit een inkomen in box III van € 18.689. X ging...
Gepensioneerde arbeidsongeschikte premieplichtig voor de Zvw
De in 1945 geboren X was sinds een ernstig verkeersongeval in 2007 arbeidsongeschikt. Hij was op dat moment in dienst van een in Nederland gevestigde werkgever en werkte in Nederland. X woonde in Nederland. In 2014 ontving hij pensioenuitkeringen uit Nederland en uit het buitenland. De uit het buitenland ontvangen...
UTB voor Bengaals porselein volgens A-G Ettema te laat uitgereikt
BV X deed op 4 juli 2013 aangifte voor het vrije verkeer van porselein uit Bangladesh. Op 1 juni 2016 liet de inspecteur weten dat hij een uitnodiging tot betaling (UTB) zou opleggen, omdat voor het porselein ten onrechte het preferentiële tarief van 0% was toegepast in plaats van het...
Verlaging heffingskorting door vrijgesteld salaris EU-proof?
Het salaris van € 95.331 van X bij organisatie Y over 2015 was op grond van artikel 12 van het Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de EU vrijgesteld van Nederlandse belastingheffing. In zijn aangifte IB 2015 gaf X een belastbaar inkomen uit werk en woning aan van €...
A-G: gemeente voor exploitatie begraafplaats recht op BTW-compensatie
Gemeente X verrichtte voor haar twee gemeentelijke begraafplaatsen activiteiten op het gebied van aanleg, onderhoud en uitbreiding en was belast met de uitgifte van grafrechten. Zij ontving voor het jaar 2007 compensatie uit het BTW-compensatiefonds voor de BTW die haar in rekening was gebracht voor aan haar verrichte prestaties met...
Beslissing over dwangsom was geen uitspraak op bezwaar
BV X stelde de inspecteur in februari 2017 in gebreke voor het niet tijdig beslissen op haar bezwaar tegen een naheffingsaanslag BPM. De inspecteur deed op 23 maart 2017 uitspraak op het bezwaar en liet BV X op 26 januari 2018 weten dat zij recht had op een dwangsom van...
Overlast parkeergarage al meegenomen in WOZ-waarde
Het appartement van X lag naast de parkeergarage van het appartementencomplex. X ging in beroep tegen de WOZ-waarde 2017 van € 663.000. Hof Arnhem Leeuwarden handhaafde de WOZ-waarde. De vergelijkingspanden ondervonden vergelijkbare overlast van het nabije treinstation en kruising van twee drukke uitvalswegen zodat dit punt voldoende was verdisconteerd in...
Kwartier te laat aanmelden parkeerdagkaart: € 29,50 plus € 61 kosten
Het bezoek van X parkeerde op een parkeerplaats voor vergunninghouders en voor betaald parkeren met een dagkaart. Een parkeercontroleur constateerde om 14.54 uur dat in de auto geen geldige parkeervergunning aanwezig was en ook niet op een andere manier parkeerbelasting was voldaan. Uit foto's van de parkeerlocatie bleek dat de...
Voorlopig EU-akkoord over fiscale samenwerking tussen EU-lidstaten
De Europese Commissie heeft op 21 maart 2019 een voorlopig akkoord bereikt over de financiering van het EU-programma voor belastingsamenwerking ("Fiscalis") voor volgende EU-begrotingsperiode (2021-2027). Fiscalis is niet alleen bedoeld voor een nauwe samenwerking op belastinggebied tussen de lidstaten, maar draagt ook bij aan eerlijkere en efficiëntere belastingstelsels en een...
WOZ-waarde € 15.000 lager door toezegging van gemeente in e-mail
De gemeente stelde de WOZ-waarde 2018 van de vrijstaande woning van X vast op € 301.000. In een e-mail liet de gemeente als reactie op het bezwaar van X weten dat een heroverweging had plaatsgevonden en de taxateur van de gemeente had geadviseerd de WOZ-waarde te verlagen naar € 286.000....
WOZ-beschikking hield voldoende rekening met ongunstige ligging woning
X was eigenaar van een vrijstaande woning waarvan de gemeente de WOZ-waarde 2018 had bepaald op € 584.000. X ging in beroep en overlegde een taxatierapport uit november 2017 waaruit een waarde volgde van € 585.000, maar X bepleitte een WOZ-waarde van € 475.000 omdat volgens hem nog rekening moest...