Fiscaal nieuws van de dag

De volledige berichten zijn te lezen via de dagelijkse e-mailservice Viditax. Viditax is onderdeel van het abonnement Fiscaal up to Date Premium.

Overzicht Viditax 16-04-2021

A-G: beslissing over box 3-stelsel niet aan feitenrechter
De rendementsgrondslag van X en zijn echtgenote bedroeg in 2017 in totaal € 905.265. In zijn aangifte IB 2017 rekende X daarvan € 660.400 aan hemzelf toe, wat resulteerde in een box 3-heffing van € 8.724 en € 45 aan box 3-heffing voor zijn echtgenote. X maakte bezwaar tegen zijn...
Verwijzing voor dienstbaarheidscriterium opslagbedrijf
BV X verwierf op 30 juni 2015 alle aandelen in BV Y, een concurrerend selfstoragebedrijf met 23 vestigingen. De bedrijfsvoering van BV Y omvatte het ter beschikking stellen van opslagruimten aan klanten met heel veel aanverwante diensten, zoals begeleiding en advisering, assisteren bij het opslaan en verwijderen van materialen, verkoop...
Schotse trust geen recht op teruggaaf Nederlandse DB
X was een naar Schots recht opgericht en in Schotland gevestigde "openend authorised unit trust" zonder rechtspersoonlijkheid. X was een instelling voor collectieve belegging in effecten (icbe) met variabel kapitaal en participanten konden deelnemen in zijn bezittingen door het kopen van participatiebewijzen, zogenoemde units. X verzocht voor 2003 tot en...
Vertaling van Engels, Duits of Frans bezwaar volgens A-G niet noodzakelijk
Gemachtigde BV Y bracht als vertegenwoordiger van BV X zonnepanelen met als land van oorsprong Taiwan in het vrije verkeer. De inspecteur reikte een UTB uit aan BV X omdat de zonnepanelen volgens hem van Chinese oorsprong waren. BV Y en de inspecteur voerden hierover diverse gesprekken in het Duits....
A-G Wattel vóór handhaving navorderingen en naheffingen zetelverplaatsing Malta
De naar Nederlands recht opgerichte BV X stelde dat zij feitelijk op Malta was gevestigd en daardoor alleen nog in Nederland belastingplichtig was voor Nederlandse bronnen, die er volgens haar niet waren. Haar winsten over 2011 en 2012 waren in Malta vrijgesteld omdat zij die niet naar Malta had overgemaakt...
Rente op vordering van BV op Malta op DGA in Zwitserland volgens A-G Wattel in NL belast
Aandeelhouder (Y) van de naar Nederlands recht opgerichte BV X emigreerde in 2004 naar Zwitserland. BV X werd feitelijk geleid op Malta. Zij had een rentedragende vordering op Y, die de door hem in 2013 daarop verschuldigd geworden rente schuldig bleef. BV X werd op Malta aangemerkt als non-domiciled resident,...
Bezwaar ontvankelijk door verklaring buurvrouw over falende postbezorging
De ontvanger stelde X aansprakelijk voor door BV Y onbetaald gelaten belastingaanslagen van € 220.537. De beschikking aansprakelijkstelling met dagtekening 14 december 2017 was aangetekend naar het adres van X aan de a-straat nummer 14 gestuurd. Op 3 januari 2018 was de beschikking, als niet afgehaald, vanaf het postagentschap aan...
PKV-verzoek bij intrekking hoger beroep afgewezen, griffierecht wel terug
X ging in hoger beroep tegen aanslagen IB 2015 en 2016. Naar aanleiding van de na de zitting bij Hof Arnhem-Leeuwarden verstrekte nadere stukken besloot de inspecteur tegemoet te komen aan de bezwaren van X. X trok daarop zijn hoger beroep in en verzocht tegelijkertijd om een proceskostenvergoeding (PKV). Op...
Erfgenaam te laat in bezwaar tegen aan gemachtigde gestuurde WOZ-waarde
De gemeente maakte de WOZ-beschikking 2016 van 29 februari 2016 voor de woning van de in 2016 overleden Y bekend aan zijn erfgenamen, onder wie X. Een oom van X vroeg de gemeente de WOZ-waarde 2016 te verlagen. De gemeente merkte dit verzoek aan als een bezwaarschrift en verklaarde het...
Na bijna twee jaar uitstellen Hof-zitting WOZ-waarde niet verlaagd
De gemeente stelde de WOZ-waarde 2018 van de agrarische onroerende zaak van X vast op € 182.000. X ging in beroep en stelde dat hij recht had op de cultuurgrondvrijstelling en bepleitte een WOZ-waarde van € 45.000. Rechtbank Gelderland verklaarde dat ongegrond. X ging in hoger beroep en vroeg het...
Duitse heffing over Britse verzekeringspremies buitenlands gevlagde schepen
The North of England P&I Association Ltd was een in het Verenigd Koninkrijk gevestigde verzekeraar die wereldwijd maritieme verzekeringen aanbood. Zij had verzekeringsovereenkomsten gesloten met 14 scheepvaartondernemingen in Duitsland. The North of England droeg geen (Duitse) belasting op verzekeringspremies over de door haar ontvangen verzekeringspremies af. De Duitse Belastingdienst legde...
Rekenkamer wil maatregelen voor kwaliteitsborging rulingpraktijk
De Rekenkamer heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de uitkomsten van een onderzoek naar maatregelen ter voorkoming van dubbele belasting en in het bijzonder de rulingpraktijk van de Belastingdienst. Het onderzoek dat in 2019 en 2020 is uitgevoerd, richtte zich voornamelijk op de vraag of de door de Belastingdienst in...
Fiscus moest herstelmogelijkheid bieden voor bezwaar per e-mail
De gemachtigde van X maakte op 28 juli 2017 per e-mail bezwaar tegen een naheffingsaanslag BPM en liet in die e-mail weten dat het bezwaarschrift per post werd nagezonden. Nadat hij een aanmaning en een dwangbevel had ontvangen, liet X de inspecteur weten dat al bezwaar was gemaakt en stuurde...
A-G Bobek maakt slapende honden wakker over plicht prejudiciële verwijzing
Advocaat-Generaal (A-G) Bobek van het EU-Hof van Justitie heeft een conclusie genomen op Italiaanse prejudiciële vragen over de verplichting van een nationale rechter om prejudiciële vragen te stellen aan het EU-Hof. De verplichting om een prejudiciële vraag te stellen krachtens artikel 267 VWEU, de uitzonderingen op die verplichting en vooral...
Maximale verzuimboete bij naheffing MRB voor gebruik buitenlands kenteken
X ontving over de periode van 21 februari 2014 tot en met 20 februari 2019 een naheffingsaanslag MRB van € 6.948 met een verzuimboete van € 5.278, omdat hij op 21 februari 2019 met een auto met een Pools kenteken gebruik had gemaakt van de weg in Nederland. X ging...
Zweedse kentekenbewijzen bewijs voor BPM bifuel Volvo's naar CO2-uitstoot op basis van gas
X voldeed in 2017 BPM op aangifte voor de registratie in Nederland van zes uit Zweden afkomstige Volvo's die zowel een benzine- als gastank hadden (bifuel). In vier gevallen ging het om een Volvo V60. Uit de Zweedse kentekenbewijzen van deze auto's bleek een CO2-uitstoot op benzine van 182 gram/km...
Psychische sores en alcoholverslaving geen excuus voor te laat beroep
X ging in bezwaar tegen navorderingsaanslagen IB over 2008 en 2010. De inspecteur stuurde de uitspraak op bezwaar op 7 april 2015 naar het postbusadres dat X voor de periode van 20 januari 2015 tot en met 17 juni 2015 had opgegeven als verplicht toezendadres. X reageerde per brief van...
Besluit noodmaatregelen coronacrisis geactualiseerd
De staatssecretaris heeft een geactualiseerde versie uitgebracht van het Besluit noodmaatregelen coronacrisis. Het gewijzigde besluit bevat een uitbreiding van de goedkeuring om tijdelijk geen BTW te heffen op de levering van bepaalde zelftestkits en de levering en het testen met bepaalde COVID-19-testkits: Levering van COVID-19-testkits-uitbreiding. Ter zake van de levering...
Door paters gegunde verkoopopbrengst van antiek uit klooster belaste ROW
Vader A verklaarde als getuige in een strafzaak dat paters hem bij de ontruiming van een klooster de gelegenheid hadden gegeven om spullen mee te nemen als hij deze wilde hebben. De inspecteur corrigeerde het inkomen van zoon X over 2012 met een resultaat aan overige werkzaamheden (ROW) van €...
Parkeerboete broer door oponthoud bij in- en uitstappen zus overeind
X ging in beroep tegen een naheffingsaanslag parkeerbelasting en stelde dat hij zijn auto niet had geparkeerd. Hij had alleen stil gestaan om zijn zus te laten instappen. Dat had alleen wat langer geduurd omdat zijn zus de beveiligingscode van het huis moest intypen. Rechtbank Den Haag besliste echter dat...
Schadeaftrek auto-importeur bij BPM-registraties niet in cassatie getoetst
Auto-importeur BV X bracht bij de voldoening van BPM op aangifte telkens 72% van de schade in mindering op de op basis van referentievoertuigen vastgestelde handelsinkoopwaarde. Zij ging vervolgens in beroep en stelde dat de aftrek van 72% op grond van artikel 110 VWEU een verboden belemmering bij het importeren...