Fiscaal nieuws van de dag

De volledige berichten zijn te lezen via de dagelijkse e-mailservice Viditax. Viditax is onderdeel van het abonnement Fiscaal up to Date Premium.

Overzicht Viditax 06-07-2020

Ook Hof Den Bosch akkoord met erfbelasting verzwegen Zwitsers vermogen
Hof Arnhem-Leeuwarden handhaafde onlangs een in 2016 opgelegde navorderingsaanslag erfbelasting voor een Zwitsers tegoed van een in 2000 overleden erflater. Door de onmiddellijke inwerkingtreding van de onbeperkte navorderingstermijn van artikel 66, lid 3, SW op 1 januari 2012 kon de inspecteur navorderen over het tot 2014 verzwegen vermogen. Hof Den...
Heffingskorting niet uitbetaald aan echtgenote in Marokko
Mevrouw X woonde in Marokko en genoot geen Nederlands inkomen. Haar echtgenoot Y woonde in Nederland en ontving wel inkomen in Nederland. Tot en met 2014 kreeg zij de algemene heffingskorting uitbetaald, omdat zij had gekozen voor een behandeling als binnenlandse belastingplichtige. Met ingang van 2015 was die regeling afgeschaft...
Interpretatie door Hof van rapport geen reden voor herziening Hofuitspraak
Hof Den Bosch besliste op 24 november 2016 dat BV X slechts 10% van de door haar betaalde licentievergoeding in aftrek kon brengen omdat de daaraan ten grondslag liggende licentieovereenkomst onzakelijk was. In de hierop volgende cassatieprocedure bevestigde de Hoge Raad de uitspraak van het Hof op dat punt. In...
Antwoord op vragen over vestiging kinderopvangbedrijf op Kaaimaneilanden
De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft antwoord gegeven op Kamervragen over het bericht dat KidsFoundation, het grootste Nederlandse kinderopvangbedrijf, fiscaal op de Kaaimaneilanden zit. De Wet kinderopvang stelt volgens de staatssecretaris regels om te waarborgen dat kinderopvangvoorzieningen voldoen aan de definitie en de uitvoering van de eisen die...
UBO-register naar verwachting in werking op 27 september 2020
De minister van Justitie en Veiligheid en de minister van Financiƫn hebben de tweede voortgangsrapportage naar de Tweede Kamer gestuurd over het plan van aanpak witwassen van 30 juni 2019. In het afgelopen half jaar is volgens de bewindslieden aanzienlijke voortgang geboekt op verschillende wetgevingstrajecten, zijn nieuwe projecten en studies...
Pas tijdens hoorgesprek verstrekken taxatieverslag zonder gevolgen
X ging in hoger beroep nadat Rechtbank Midden-Nederland de WOZ-waarde 2016 van zijn appartement had gehandhaafd op € 277.000. Hij stelde dat de gemeente de hoorplicht had geschonden door pas tijdens het hoorgesprek het taxatieverslag aan zijn gemachtigde te overleggen. Daardoor had X zich niet voldoende kunnen voorbereiden op de...
In beroep alsnog dwangsommen voor bezwaar WOZ en rioolheffing
BV X maakte op 10 juni 2019 bezwaar tegen een WOZ-beschikking 2019 en de daarbij opgelegde aanslag rioolheffing. De gemeente verdaagde op 20 december 2019 de uitspraak op bezwaar met zes weken. BV X stelde de gemeente in februari 2020 in gebreke wegens niet-tijdig beslissen. De gemeente wees vervolgens in...
Overzicht van belastingverdragen per 1 juli 2020
Het ministerie van Financiƫn heeft een overzicht uitgebracht van de verdragen op het gebied van de directe belastingen per 1 juli 2020. In het overzicht zijn de volgende verdragen opgenomen: verdragen ter voorkoming van dubbele belasting, lucht- en scheepvaartverdragen, verdragen over de uitwisseling van informatie in belastingzaken (TIEA's), verdragen over...
Box III-heffing 2016 en 2017 hoogbejaarde spaarster geen buitensporige last
De aanslagen IB 2016 en IB 2017 van de in 1928 geboren mevrouw X waren overeenkomstig haar aangiften opgelegd naar belastbaar inkomens uit werk en woning van respectievelijk € 14.444 en € 14.754, en belastbare inkomens uit sparen en beleggen van respectievelijk € 6.522 en € 6.081. Mevrouw X was...
WOZ-waarde jaren 30-bovenwoning niet willekeurig vastgesteld
De gemeente had de WOZ-waarde 2017 van de bovenwoning uit 1936 van X vastgesteld op € 344.000, maar X bepleitte in beroep een waarde van € 276.000. Volgens X had de gemeente in strijd gehandeld met het verbod van willekeur en het vertrouwensbeginsel geschonden, door zich niet van alle relevante...